Allmänna villkor

Uppdaterad 2022-10-17

Följande allmänna villkor gäller mellan Pixalero (”Vi”) och kunden (”Ni”), om inte annat skriftligen avtalats. Villkoren omfattar alla produkter och tjänster som tillhandahålls av Pixalero.

Avtal

Avtal mellan Pixalero och kund ingås skriftligen. Antingen genom, av båda parter, undertecknat papperskontrakt eller genom e-postkorrespondens där det tydligt framgår vad som beställts.

Vid ingående av avtal förbinder ni er att uppge korrekta kontaktuppgifter. Vi garanterar att behandla all kundinformation konfidentiellt.

Vi har rätt att lämna ut information om er till en samarbetspartner i de fall där en samarbetspartner krävs för uppdragets genomförande. Ni blir alltid informerade om sådant samarbete i förväg för att godkänna samarbetet och den information som ges ut.

Vi har rätt att lämna nödvändig information till myndigheter och organisationer där detta krävs för uppdragets genomförande. Ni blir alltid informerade om detta i förväg för att godkänna den information som ges ut.

Det åligger er att överlämna allt relevant material som krävs för ett uppdrags genomförande inom rimlig tid, dock senast 14 dagar efter det att avtal ingåtts.

Vi förbehåller oss rätten att skapa provisoriskt material, om relevant material inte lämnats inom 14 dagar från det att avtal ingåtts. Eventuella korrigeringar av material kan sedan göras inom 30 dagar från faktureringsdagen.

Vi förbehåller oss rätten att använda genomfört arbete som referens i sälj- och marknadsföringssyften, om inte annat uttryckligen avtalats.

Leveranstider

Vi strävar alltid efter kortast möjliga leveranstider, utan att för den skull tumma på kvalitén. Om inget annat avtalats levererar vi webbplatser senast inom 30 dagar från godkänt avtal. För övriga produktioner som grafisk design, illustrationer, foto, marknadsföringsmaterial och andra strategier gäller vid varje uppdrag avtalad deadline.

100% nöjd-kund-garanti

Vi gör alltid vårt yttersta för att ni ska känna er nöjda med vårt arbete. Därför erbjuder Vi alltid 100% nöjd-kund-garanti på alla våra uppdrag. I det fall ni inte är nöjda med vårt arbete och vi inte kan lösa de problem som mot förmodan uppstått, äger ni alltid rätten att säga upp avtalet inom 7 dagar från fakturadatum och betalar då ingenting för det utförda arbetet.

Uppdrag anses som godkända 7 dagar efter fakturadatum eller i de fall där ni redan använt eller publicerat vårt producerade material.

I det fall ni ändå väljer att säga upp avtalet är ni skyldiga att lämna tillbaka allt material vi skapat, radera dessa från era datorer och andra medier, och får inte använda eller kopiera något av det material.

Uppsägningstider

Vi tror inte på uppsägningstider, och har således inga uppsägningstider på några av våra tjänster.

Domännamn och serverplats

Det är ert ansvar att se till att ett domännamn är legitimt för att användas för en webbplats. Om ni inte har registrerat ett domännamn, kan vi hjälpa er med registreringen av domännamn till nuvarande och/eller framtida webbplats(er). Vår hjälp är enbart som mellanhand i samband med förvärv och underhåll av domännamn och serverplats, medan registreringen och användningen är ert ansvar i enlighet med de gällande villkoren för leverantören av dessa tjänster.

Det är ert ansvar att betala underhållsavgift och andra eventuella kostnader till leverantören (t.ex. .se eller webbhotell) för att upprätthålla domänen och serverplatsen.

Aktivering av webbplats

Den av oss producerade webbplatsen läggs inledningsvis upp på en demoserver. Aktivering sker vid ert godkännande av webbplatsen. Vid aktivering kommer webbplatsen att flyttas till den serverplats och domän som ni äger eller hyr.

Materialinlämning

Material som är levererat av er, för att användas för färdigställande av webbplats(er) eller andra produkter, återlämnas om så önskas eller sparas av oss så långt det är möjligt. Vi garanterar dock endast att sådant material sparas i högst tre månader.

Vi kan inte hållas ansvarig för material, inklusive USB-minnen eller andra digitala lagringsmedier som skadas eller kommer bort medan de är i vår besittning. Ni uppmanas att på sedvanligt vis säkerhetskopiera materialet, innan det överlämnas till oss, så att eventuellt förlorat material inte orsakar er skada.

Driftstörningar

Vi förbehåller oss rätten att utföra underhåll eller liknande av webbplatser, i enlighet med våra Underhåll & Supportavtal. I sådana fall dessa åtgärder medför längre driftstörningar meddelar vi er i förväg via e-post.

Lagbrott

Ni förbinder er att följa svensk lag. Ni friskriver oss från allt ansvar som följer av att ni beställt produkter och tjänster som kränker andras rättigheter, inklusive varumärkesrättigheter.

Friskrivning från ansvar

Vi frånskriver oss ansvar för förlust eller skada på tredjepartsutrustning, t.ex. tjänster som tillhandahålls av webbhotell eller andra leverantörer som inte ägs av oss. Vi frånsäger oss på samma sätt ansvar för förlust eller skador som härrör till våra leverantörsrelationer eller andra tredjepartsrelationer.

Fel vid uppstart

Vi frånsäger oss allt ansvar för förlust och skador till följd av inmatningsfel gjorda av er eller gjorda av oss baserat på information från er, inklusive i samband med uppdatering av innehåll på webbplatser.

Force Majeure

Om vi eller våra samarbetspartners utsätts för t.ex. krig, krigsliknande händelser, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, brand, transportstörningar, leveransförbud, dödsfall, eller annan olyckshändelse av större omfattning, har vi rätt att avbryta fullgörandet av våra skyldigheter gentemot er i upp till tio månader och efter den perioden har båda parter rätt att häva avtalet utan att behöva betala skadestånd.

Återställning av webbplats

Vi är inte skyldiga att återställa en webbplats vid fel till följd av era egna ändringar i CMS.

Korrigeringar och ändringar i villkoren

Vi kan meddela ändringar till dessa villkor via e-post till den e-postadress som kunden lämnat. Vi får ändra dessa villkor efter 30 dagars förvarning.

Ändringar av, för er gynnsam karaktär kan genomföras utan förvarning.

Vi kan hela tiden göra korrigeringar eller ändringar i enskilda moduler och produkter med hänsyn till driften, inklusive att begränsa eller upphöra med att erbjuda särskilda abonnemangstyper eller speciella tjänster.

Upphovsrätt

Ni har upphovsrätt till all text och grafiskt material som Pixalero skapat i enlighet med beställning av ett uppdrag.

Upphovsrätten för CMS-system, tredjepartsprogram, instickmoduler eller annan sådan kod som inte är till 100% skapad av Pixalero ägs av respektive tredje part, där ni har endast nyttjanderätt till sådan kod.

Fakturering

Vi förbehåller oss rätten att fakturera när leverans har skett. Vid större projekt kan delbetalning under projektets gång tillämpas om så har överenskommits.

Vi förbehåller oss rätten att fakturera om material till uppdragets genomförande inte har levererats av er senast 30 dagar efter undertecknandet av avtalet.

Vi förbehåller oss rätten att fakturera upp till 100 procent av den totala ordern i syfte att erhålla betalning innan produktionen startar, om det visar sig att ni sedan tidigare har betalningsanmärkningar från kreditinstitut.

Priser & betalningsvillkor

Alla priser, inklusive kontrakt är specificerade exklusive moms.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut avgift i samband med utförandet av t.ex. support och underhållstjänster, inklusive t.ex. nydesign av webbplats.

Aktuella priser kan när som helst erhållas från oss.

Vid försenad betalning gäller dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen från förfallodagen. Om vi inte erhållit betalning senast 15 dagar efter förfallodagen, förbehåller vi oss rätten att överlämna ärendet till inkasso. Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att upphöra med all underhåll och support till dess att alla till oss utstående belopp betalats i sin helhet.

Vid handel med företag inom EU för vilka vi inte kan utkräva moms, är kunden alltid skyldig att lämna sitt giltiga momsregistreringsnummer till oss, av hänsyn tills lagstiftning som kräver rapportering till skattemyndigheten med avseende på försäljning utan svensk moms.

Information och marknadsföring

Ni kan komma att få information via nyhetsbrev, e-post och i vissa fall SMS, de innehåller information om aktuella erbjudanden, nya produkter och tjänster, information gällande underhåll av era webbplats(er) och annan sådan information.

Tillämpning av lag

Svensk rätt skall äga tillämpning på avtalet.